Salgs- og Leveringsbetingelser.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

1.     Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Elitecom, CVR-nummer 38264524 salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2.     Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Elitecom´s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Elitecom´s salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.      Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Elitecom sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Det er derfor ikke sikkert at de også overholder regler i andre lande.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Elitecom sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom modificering af computere udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Elitecom sælger og leverer til kunden, er beregnet til brug i Danmark og efter de forhold producenten anviser for korrekt anvendelse. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Elitecom i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug udenfor Danmark. Kunden skal skadesløsholde Elitecom, i det omfang Elitecom måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4.      Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Elitecom´s tilbudte pris på det tidspunkt, hvor Elitecom bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest på den angivne forfaldsdato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5.      Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Elitecom er uden ansvar for, har Elitecom ret til at tilskrive rente af det forfaldne beløb på 3% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt rykkerbrev om betaling fra Elitecom, har Elitecom ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.      Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Tilbud er gældende i 1 dag fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Elitecom i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Elitecom, medmindre Elitecom meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Elitecom skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: Varebeskrivelse, antal, pris, forventet leveringsdato, leveringsadresse, og leveringsbetingelser. Alternativt kan kunden ringe ind med ordre, ovenstående krav vil da fremgå hvis ordrebekræftelser fremsendes til endelig godkendelse fra kunden. Godkender kunden er disse gældende.

6.3 Ordrebekræftelser. Elitecom tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Elitecom.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Elitecom´s skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Elitecoms bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Elitecom skriftligt samme arbejdsdag efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.      Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele.

7.2 Leveringstid. Elitecom leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Elitecoms ordrebekræftelse. Elitecom har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Ved levering menes overgivelse til transportør.

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Elitecom. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Elitecom, kan den ikke senere gøres gældende.

8.      Garanti

8.1 Garanti.
Brugte varer: Elitecom garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse (afvigende fra den beskrevne stand varen er solgt i) i 3 måneder efter leveringen. Dog kan andre brugte vare leveres med 12 Måneders Garanti, det vil fremgå af tilbuddet/ordrebekræftelsen

Nye varer: Elitecom yder INGEN garanti på nye vare, Producenternes Garanti er til enhver tid gældende, på et hvilket som helst solgt nyt produkt. Der kan tilkøbes yderligere forsikring på produkterne. Aftales det mellem parterne, vil det fremgå af ordrebekræftelsen som et separat produkt.

8.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele såsom batterier og fejl eller mangler, der skyldes: almindelig slitage, opbevaring, installa¬tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Elitecom / producentens instruktioner eller almindelig praksis, reparation eller ændring udført af andre end Elitecom, og andre forhold, som Elitecom er uden ansvar for.

8.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Elitecom. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Elitecom, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Elitecom de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Elitecom beder om.
Der kan stilles krav om udfyldelse af en RMA formular, som kan hentes på Elitecom.dk

8.4 Undersøgelse. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Elitecom. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for de defekte dele under transport til Elitecom. Elitecom bærer omkostningerne ved og risikoen for de defekte dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Inden rimelig tid efter at Elitecom har modtaget varen fra kun¬den, meddeler Elitecom kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

8.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Elitecom har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Elitecom fejlen eller manglen ved at: udskifte eller reparere defekte dele, eller sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation. Alternativt kan Elitecom vælge at Kreditere varen, hvis der ikke kan skaffes reservedele.

9.      Ansvar

9.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

9.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Elitecom´s ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 5% af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Elitecom netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns¬ningen gælder ikke, hvis Elitecom har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9.3 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Elitecom ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Elitecom´s kontrol, og som Elitecom ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er men ikke begrænset til usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

10.    Immaterielle rettigheder

10.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Elitecom.

11.     Fortrolighed

11.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Elitecom erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Elitecom´s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

11.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

12.     Gældende ret og værneting

12.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

12.1.1 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol valgt af Elitecom

12.2 Persondatapolitik (GDPR)

12.3 Elitecom registrere kontokunders oplysninger i fakturasystem (ERP) med Firmanavn, adresse, postnummer, by, kontaktperson, telefonnummer samt mailadresse. Dette benyttes kun til at opfylde kundens bestilling og til information hvis uforudsete problemer skulle opstå og videregives på intet tidspunkt til trejdemand med mindre kunden har givet accept til dette.

12.4 Marketing: Elitecom sender tilbud og nyttig info til kontokunder via email, dette kun til de kunder som har givet accept til at modtage emails. Der er i alle mails link til frameldelse af tilbud/nyhedsmails fra Elitecom.

12.5 Kunder kan til enhver tid kontakte Elitecom for nærmere information omkring hvordan deres data opbevares.